Hubungi kami di: 0169231146 E-mel di: pesan@sabasun.com

Mengenai Web Pesanan Sabasun

i   Maklumat Umum
ii  Mengenai Panduan Harga
iii Terma & Syarat Produk

I. Maklumat Umum

Pemilikan

Laman web ini dimiliki dan dikendalikan oleh Sabasun Hyper Runcit Sdn Bhd ( "Sabasun").

Akses & Penggunaan

Akses anda dan penggunaan bahan-bahan yang terkandung dalam Laman Web Pesanan Sabasun adalah
tertakluk kepada penerimaan dan pematuhan anda dengan terma-terma, syarat-syarat, notis dan
penafian yang terkandung dalam dokumen ini. Dengan menggunakan Laman Web Pesanan Sabasun,
anda bersetuju untuk mematuhi Terma dan Syarat yang diberikan ini.

Pindaan

Sabasun berhak untuk meminda Terma dan Syarat ini tanpa notis pada bila-bila
masa. Penggunaan anda terhadap Laman Web Pesanan Sabasun menurut perubahan tersebut
merupakan persetujuan anda untuk terikat dengan Terma dan Syarat yang baru.

Pendaftaran

Pengguna yang ingin mendaftar mestilah berusia melebihi lapan belas (18) tahun. Anda perlu
memastikan bahawa butir-butir yang diisi semasa pendaftaran atau pada bila-bila masa adalah
betul dan lengkap. Anda mesti memaklumkan kami dengan segera jika ada sebarang perubahan
kepada maklumat yang anda berikan semasa mendaftar dengan mengemas kini butir-butir
peribadi anda.

Maklumat Yang Dikumpul & Penggunaan Maklumat

Sabasun mengumpul butir-butir yang diberikan oleh anda semasa pendaftaran bersama-sama
dengan maklumat yang kita pelajari tentang anda daripada penggunaan perkhidmatan kami dan
lawatan anda ke Laman Web Pesanan Sabasun .
Dengan menggunakan Laman Web Pesanan Sabasun, anda dengan jelas menerima dan memberi
persetujuan tanpa syarat bahawa kami boleh menggunakan mana-mana dan/atau mendedahkan
maklumat mengenai demografi anda dalam apa-apa cara yang tidak mendedahkan identiti anda
untuk tujuan pemasaran, promosi, pembangunan strategik, penyelidikan dan khidmat pelanggan.

Harta Intelek

Kandungan Laman Web Pesanan Sabasun dilindungi oleh hak cipta, cap dagangan, pangkalan data dan
lain-lain hak harta intelek. Anda boleh mendapatkan dan memaparkan kandungan Laman Web Pesan
Sabasun pada skrin komputer, menyimpan kandungan tersebut dalam bentuk elektronik pada
cakera (tetapi tidak mana-mana pelayan atau peranti simpanan lain disambungkan ke rangkaian)
atau mencetak satu salinan kandungan tersebut untuk kegunaan peribadi anda sendiri, kegunaan
bukan komersil, dengan syarat anda mengekalkan semua dan apa-apa notis hak cipta dan hak
milik. Anda tidak boleh mengeluarkan semula, mengubahsuai, menyalin atau mengedarkan atau
menggunakan untuk tujuan komersial mana-mana bahan atau kandungan di Laman Web
Sabasun tanpa kebenaran bertulis daripada Sabasun.
Tiada lesen diberikan kepada anda di dalam Terma dan Syarat untuk menggunakan apa-apa
tanda perdagangan Sabasun.

Had

Anda tidak boleh menggunakan Laman Web Pesanan Sabasun bagi mana-mana maksud yang berikut:
-menyebarkan sebarang perkara yang menyalahi undang-undang, mengganggu, memfitnah,
menghina, mengancam, berbahaya, kesat, lucah, atau yang membangkang;
-menghantar bahan yang menggalakkan kelakuan yang merupakan kesalahan jenayah,
mengakibatkan liabiliti sivil, atau melanggar mana-mana undang-undang, peraturan-peraturan
atau kod amalan yang relevan;
- mendapatkan akses yang tidak dibenarkan kepada sistem komputer lain;
- mengganggu penggunaan mana-mana orang lain ke atas Laman Web Pesanan Sabasun;
- melanggar mana-mana undang-undang berkaitan penggunaan rangkaian telekomunikasi awam;
- membuat, menghantar atau menyimpan salinan elektronik bahan yang dilindungi oleh hak cipta
tanpa kebenaran pemilik.

Anda akan melindungi kami terhadap semua kerugian, liabiliti, kos dan perbelanjaan yang dialami
atau ditanggung oleh kami setakat mana yang munasabah, semua ganti rugi yang diberikan
terhadap kami di bawah mana-mana penghakiman oleh mahkamah yang mempunyai bidang
kuasa kompeten dan semua jumlah wang yang dibayar oleh kami akibat daripada apa-apa
penyelesaian yang dipersetujui oleh kami yang timbul daripada atau berkaitan dengan:
apa-apa tuntutan oleh mana-mana pihak ketiga bahawa penggunaan Laman Web Pesanan Sabasun oleh
anda adalah fitnah, menyakitkan hati atau kesat, atau yang bersifat lucah atau pornografi, atau
menyalahi undang-undang atau merupakan pelanggaran mana-mana undang-undang, peraturan
atau kod amalan;
apa-apa tuntutan oleh mana-mana pihak ketiga bahawa penggunaan Laman Web Pesanan Sabasun oleh
anda melanggar hak pihak ketiga, hak cipta atau hak harta intelek dalam apa jua bentuk; dan
apa-apa denda atau penalti yang dikenakan oleh mana-mana, pengiklanan atau badan kawal
selia atau pihak berkuasa yang berkaitan dengan penggunaan Laman Web Pesanan Sabasun oleh anda.

Kewujudan Laman Web Pesanan SABASUN

Walaupun Laman Web Pesanan Sabasun bertujuan untuk menawarkan anda perkhidmatan yang sebaik
mungkin, namun kami tidak memberi sebarang jaminan bahawa perkhidmatan di Laman Web Pesan
Sabasun akan memenuhi keperluan anda. Laman Web Pesanan Sabasun juga tidak menjamin bahawa
perkhidmatannya tidak akan lepas daripada sebarang masalah atau kesilapan. Jika masalah atau
kesilapan berlaku dalam perkhidmatan, anda perlu melaporkannya melalui email di
feedback@my.Sabasun.com dan kami akan cuba untuk memperbaiki masalah tersebut seberapa
segera.
Akses anda kepada Laman Web Pesanan Sabasun mungkin kadang-kadang terhad disebabkan oleh
penyelenggaraan atau penambahbaikan. Kami akan cuba untuk memulihkan perkhidmatan
dalam tempoh yang munasabah.
Hak Laman Web Pesanan Sabasun untuk menggantung atau membatalkan pendaftaran anda
Laman Web Pesanan Sabasun boleh menggantung atau membatalkan pendaftaran anda dengan segera
mengikut budi bicara mutlak kami tanpa memberikan apa-apa sebab sekalipun.
Anda boleh membatalkan perjanjian ini pada bila-bila masa dengan memberitahu kami secara
bertulis. Jika anda berbuat demikian, anda mesti berhenti menggunakan Laman Web Pesanan Sabasun.
Liabiliti Laman Web Pesanan Sabasun
Laman Web Pesanan Sabasun ini disediakan oleh Sabasun tanpa sebarang jaminan dalam apa jua bentuk
sama ada nyata atau tersirat, termasuk tetapi tidak terhad kepada, jaminan hak milik atau waranti
tersirat kebolehdagangan daripada kesesuaian untuk tujuan tertentu. Anda mesti menanggung
risiko yang berkaitan dengan penggunaan Internet.
Sabasun akan memastikan bahawa maklumat atau bahan yang pada Laman Web Pesanan Sabasun
adalah betul & berwibawa. Sabasun tidak akan bertanggungjawab bagi apa-apa kesilapan atau
ketinggalan atau keputusan yang diperolehi daripada penggunaan maklumat atau apa-apa
masalah teknikal yang mungkin anda alami dengan Laman Web Pesanan Sabasun. Jika Sabasun
dimaklumkan apa-apa ketidaktepatan di dalam maklumat atau bahan di Laman Web Pesanan Sabasun,
Sabasun akan cuba untuk membetulkan ketidaktepatan seberapa segera yang
semunasabahnya.
Khususnya, Sabasun menafikan semua liabiliti berhubung dengan yang berikut:
- ketidakserasian Laman Web Pesanan Sabasun dengan mana-mana peralatan anda, perisian atau
pautan telekomunikasi;
- masalah teknikal termasuk kesilapan atau gangguan Laman Web Pesanan Sabasun;
- tidak sesuai, tidak boleh dipercayai atau ketidaktepatan Laman Web Pesanan Sabasun;
- kekurangan Laman Web Pesanan Sabasun untuk memenuhi keperluan anda.

Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang, anda bersetuju bahawa kami tidak
bertanggungjawab kepada anda / atau mana-mana pihak ketiga di atas sebarang kerosakan
berbangkit atau bersampingan (termasuk tetapi tidak terhad kepada kehilangan pendapatan,
kehilangan keuntungan, kerugian simpanan yang dijangka, perbelanjaan sia-sia, kehilangan
privasi dan kehilangan data) atau apa-apa kerosakan tidak langsung, khas atau punitif lain, apa
pun yang timbul daripada atau berkaitan dengan Laman Web Pesanan Sabasun.
Perundangan berkaitan
Terma dan Syarat ini akan ditadbir oleh dan ditafsirkan mengikut undang-undang Malaysia dan
sebarang pertikaian akan diselesaikan secara eksklusif oleh Mahkamah Malaysia.
Penggunaan Antarabangsa
Penggunaan Laman Web Pesanan Sabasun adalah sesuai dan tersedia untuk digunakan di lokasi di
Malaysia sahaja.

Pelbagai

Anda tidak boleh menyerahkan, sub-lesen atau memindahkan mana-mana hak-hak anda di
bawah Terma dan Syarat ini.
Jika mana-mana peruntukan Terma dan Syarat ini didapati tidak sah oleh mana-mana
mahkamah yang mempunyai bidang kuasa yang berwibawa, ketidaksahan peruntukan tersebut
tidak akan menjejaskan kesahan peruntukan lain dalam Terma dan Syarat ini, yang hendaklah
terus berkuat kuasa dan berkesan sepenuhnya.
Jika anda melanggar syarat-syarat ini dan Sabasun laman mengabaikan ini, Sabasun akan
masih berhak untuk menggunakan hak dan remedi yang pada masa akan datang atau dalam
mana-mana keadaan lain di mana anda melanggar Terma dan Syarat ini.
Sabasun tidak akan bertanggungjawab bagi apa-apa pelanggaran syarat-syarat ini disebabkan
oleh keadaan di luar kawalannya.

II. Mengenai Panduan Harga

Jika nilai barangan yang diambil adalah lebih tinggi daripada nilai yang dinyatakan dalam
pengesahan borang pesanan itu atau jika Pelanggan menganggap bahawa perbezaan antara
harga yang dikenakan dan harga panduan yang ditunjukkan di laman web yang tidak boleh
diterima, Pelanggan mempunyai hak untuk tidak menerima barang-barang . Jumlah barangan
yang belum diterima tidak boleh dicaj kepada kad pembayaran Pelanggan jika dia / dia telah
menyediakan butiran kad pembayaran terlebih dahulu untuk membayar dalam talian.
*normally utk harga barang promosi yg belum update lg.

III. Terma & Syarat produk

a. Am
b. Harga
c. Ketersediaan
d. Penerimaan & Pengambilan (pick up)
e. Pulangan barangan
f. Pembatalan
g. pembayaran
h. Perkhidmatan pelanggan


a. AM.

Terma & Syarat ini akan ditadbir oleh dan ditafsirkan mengikut undang-undang Malaysia dan
sebarang pertikaian akan diputuskan hanya oleh mahkamah Malaysia.
Jika mana-mana produk Terma & Syarat ini dipegang oleh mana-mana mahkamah atau pihak
berkuasa yang berkenaan ( contoh – KPDNKK) , untuk menyalahi undang-undang, tidak sah atau
tidak boleh dikuatkuasakan, secara keseluruhan atau sebahagian, ini tidak akan menjejaskan
kesahihan produk Terma & Syarat baki yang akan terus sah dan dikuatkuasakan setakat yang
dibenarkan oleh undang-undang.
Laman Web Pesanan Sabasun Online Shopping dimiliki dan dikendalikan oleh Sabasun Hyper Runcit Sdn
Bhd ( "Sabasun").
Sila baca produk Terma & Syarat ini dengan teliti kerana ia melibatkan hak dan liabiliti di bawah
undang-undang dan menetapkan syarat-syarat di bawah mana Sabasun membuat produk yang
tersedia untuk anda ( "Terma Produk").


b. Harga

Sila ambil perhatian bahawa harga di Laman Web Pesanan Sabasun Online Shopping adalah harga
panduan dan anggaran sahaja. Harga panduan dan jumlah yang ditunjukkan di dalam “shopping
cart” pelanggan mungkin berbeza daripada bil akhir pelanggan.
Pada masa pengambilan harga barang-barang tertentu mungkin berbeza daripada harga yang
disebut di Laman Web Pesanan Sabasun Online Shopping. Jika nilai barangan yang diambil adalah lebih
tinggi daripada nilai yang dinyatakan dalam pengesahan pesanan atau jika difikirkan Pelanggan
bahawa perbezaan antara harga yang dikenakan dan harga panduan yang ditunjukkan di Laman
Web Pesanan Sabasun Online Shopping tidak boleh diterima, Pelanggan mempunyai hak untuk menolak
barang-barang. Jumlah bagi barang-barang yang ditolak tidak boleh dicaj kepada kad
pembayaran Pelanggan, jika Pelanggan telah memberikan butiran kad pembayaran terlebih
dahulu untuk membayar dalam talian.

c. Ketersediaan

Adanya barang-barang yang dipamerkan di Laman Web Pesanan Sabasun Online Shopping adalah
bergantung kepada stok di kedai dan Sabasun tidak menjamin ketersediaan barangan.
Dalam usaha untuk memastikan bahawa barang-barang disediakan untuk semua pelanggan,
Sabasun mempunyai hak untuk menetapkan had maksimum terlebih dahulu bagi pembelian
barangan individu oleh Pelanggan tunggal. Sebagai contoh, jika Pelanggan membuat suatu
tempahan pesanan 10 botol sos cili yang akan menggunakan semua stok kedai itu, mereka boleh
hanya menyampaikan 5 botol.
Pelanggan hendaklah sentiasa dimaklumkan terlebih dahulu jika barang-barang yang diminta
tiada dalam stok, atau ia telah melebihi had maksimum atau terhad, atau ianya barang kawalan
dan tertakluk kepada pihak berkuasa Malaysia yang bertanggungjawab dalam hal itu (contoh -
KPDNKK).
Jika barang-barang yang diminta oleh Pelanggan tidak tersedia oleh faktor di luar kawalan
Sabasun, Sabasun akan membuat setiap usaha untuk menawarkan item pengganti yang paling
dekat dari segi harga dan jenis ke item yang asalnya diminta, atau pelanggan boleh
membatalkan pesanan untuk item tersebut.

d. Penerimaan & Pengambilan (pick up)

Tidak akan ada kontrak dalam apa jua bentuk antara Pelanggan dan Sabasun melainkan jika dan
sehingga pelanggan sebenarnya datang mengambil barangan yang dipesannya. Pesanan
pelanggan adalah satu tawaran untuk membeli dari Sabasun. Tiada apa-apa yang Sabasun
melakukan atau mengatakan akan berjumlah kepada mana-mana penerimaan tawaran itu
sehingga Sabasun sebenarnya memberikan barangan kepada Pelanggan. Pada bila-bila
sehingga kemudian, Sabasun boleh menolak untuk membekalkan barang kepada Pelanggan
tanpa memberi apa-apa sebab. Pada masa ini bahawa barang-barang yang diambil (dan bukan
sebelum), kontrak akan dibuat antara Sabasun dan Pelanggan, dan Pelanggan akan dikenakan
bayaran untuk barang-barang.
Perkhidmatan Sabasun Online Shopping disediakan untuk kegunaan bukan komersial dan
domestik sahaja. Sabasun berhak untuk menolak tempahan daripada perniagaan atau yang kita
anggap adalah untuk bukan domestik, komersial atau lain-lain.
Untuk memastikan ketersediaan semua produk untuk pelanggan kami, produk boleh dihadkan
kepada bilangan maksimum item untuk setiap pembelian.
Pelanggan perlu mengambil sendiri barangan pesanan di lokasi yang telah ditetapkan.- selepas
tempoh 48 jam, pelanggan masih gagal untuk mengambil barang pesanannya, setelah pihak
kami membuat susulan yang sewajarnya, kami berhak membatalkan urusniaga ini, tanpa
membayar apa-apa ganti rugi kepada pelanggan berkenaan.

e. Penghantaran

Kami TIDAK menyediakan sebarang khidmat penghantaran. Setiap pembelian oleh pelanggan
menerusi talian, pelanggan tersebut perlu untuk mengambilnya di pusat pungutan yang telah
ditetapkan oleh pihak kami.
Semua barang mesti diterima oleh seorang dewasa yang berumur 18 tahun ke atas. Jika staff
kami mempunyai keraguan umur orang yang menerima barang-barang tersebut, dia berhak
untuk meminta orang itu untuk menunjukkan kad pengenalan untuk membuktikan umur
beliau. Jika orang yang ditunjukkan tidak melebihi 18 dan tiada orang lain boleh menerima
barang-barang, Sabasun berhak untuk tidak menyerahkan barang-barang tersebut.
Jika terdapat tiada siapa yang berkelayakan untuk menerima barang-barang pada masa yang
dipersetujui dan di tempat yang ditetapkan oleh Sabasun, kita akan meninggalkan pemberitahuan
cubaan pengambilan dan Pelanggan perlu menghubungi perkhidmatan pelanggan untuk
mengatur semula pengambilan.
Sabasun tidak akan bertanggungjawab jika pelanggan gagal untuk mengambil barang-barangnya
dalam tempoh masa yang telah ditetapkan oleh Sabasun (48 jam) walaupun kegagalan untuk
pelanggan tersebut bukanlah dalam sebahagian atau sepenuhnya kerana keadaan di luar
kawalannya.

f. Pulangan & Bayaran Balik

- Pelanggan wajib memeriksa setiap barangan yang dibeli dan berhak untuk membuat penukaran
segera barang jika ia pecah, kemek dan rosak.
- Penukaran barang yang ROSAK kandungan dalamnya, hanya sah dalam masa tiga (3) selepas
pembelian dan MESTI di sertakan dengan resit pembelian yang asal.
- Pengembalian wang TIDAK dibenarkan.

g. Pembatalan

- Pelanggan yang telah membuat tempahan dan pembayaran TIDAK boleh membatalkan
pesanan mereka.
- Pelanggan yang telah membuat tempahan tetapi BELUM membuat pembayaran juga TIDAK
boleh membatalkan pesanan mereka.
- Mana-mana pelanggan yang MEMBATALKAN tempahan tanpa sebab munasabah akan di
senarai hitam.

h. pembayaran

Kaedah pembayaran yang disediakan setakat ini adalah melalui Online transfer, CDM
atau tunai sahaja. Pembayaran melalui Kad kedit dan kad debit BELUM lagi diterima.

i. Perkhidmatan pelanggan

Jika anda mempunyai pertanyaan pesanan, sila e-mel kepada kami di pesan@sabasun.com.my

Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan sila hubungi Perkhidmatan Pelanggan di 0169231146.
Laman Web Pesanan Sabasun dikendalikan oleh SABASUN HYPErRUNCIT SDN BHD
©Copyright 2016 Sabasun HyperRuncit. Hakciptaterpelihara.